Pliki cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI YOUR BIG DAY ALICJA LASKOWSKA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane jako „RODO”), chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest  Alicja Laskowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą YOUR BIG DAY Alicja Laskowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności: Niecała 15a, Dęblin 08-530, NIP: 5060118481, REGON: 383060637, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@yourbigday.com.pl.
 2. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania celu, w którym zostały podane.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. W zależności od wskazanego celu oraz podstawy prawnej zbierania i przetwarzania danych osobowych, Administrator może zbierać i przetwarzać Państwa dane m.in. takie jak: dane osobowe (imię i nazwisko); dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator/nic na danym portalu społecznościowym); dane zbierane i przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania umów i związanych z nimi praw, w tym m.in. numerów rachunków bankowych, informacje o stanie rozliczeń ww. umów.
 2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby działające w ramach struktur Administratora. Dostęp do Państwa danych będą miały osoby wyłącznie do tego upoważnione.
 4. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 2. W celu realizacji uprawnień o, których mowa w pkt.1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@yourbigday.com.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Na stronie wykorzystywane są pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Używamy plików cookies wyłącznie do celów statystycznych, oraz w celu ulepszania zawartości i funkcjonalności serwisu.
 2. Pliki „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies” “sesyjne”: są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki “cookies”: pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 4.  Użytkownik ma prawo zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).